Ponúkame viac než len preklad Partnerstvo  pre dosahovanie vašich cieľov Odborné preklady ekonomických a právnych dokumentov

Ďalšie služby

  1. Kurzy anglického jazyka
  1. Kurz protokolu a firemnej etikety
  2. Kurz prezentačných zručností v kombinácii s angličtinou
  3. Kurzy ruského jazyka

Úrovne ovládania jazyka sú definované podľa metodiky EÚ - Spoločný európsky referenčný rámec (CEFR = Common European Framework of Reference). Popis úrovní nájdete tu >>

Otestujte si svoju angličtinu pomocou nasledujúcej tabuľky sebahodnotenia, ktorú nájdete tu >>

Odborný profil

Kvalitu prekladov garantujem mojim jazykovedným vzdelaním a praxou, ako aj mojim ekonomicko-obchodným vzdelaním a praxou. S ekonomickými, obchodnými a právnymi dokumentmi pracujem od roku 1991, kedy som vstúpil do diplomatických služieb. Od roku 1997 pôsobím vo firemnom sektore. Okrem toho už vyše 15 rokov pôsobím ako vysokoškolský učiteľ cudzích jazykov a komunikácie. Na expertnej úrovni ovládam jazyk český, anglický, ruský a maďarský.

O mne - PhDr. Miroslav Sedlák, MBA

Vyštudoval som anglický a ruský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Prešove. V roku 2009 som získal titul MBA  na Masarykovom inštitúte vyšších štúdií ČVUT Praha/Sheffield Hallam University Veľká Británia.

Od roku 2008 pôsobím ako nezávislý konzultant vo vlastnej firme Ethics4biz s.r.o.

Popri tom sa venujem predchádzaniu a riešeniu konfliktov, negociácii a mediácii. Som mediátorom v zmysle Zákona 420/2004 zb.z.
Som certifikovaným projektovým manažérom Prince2® Practitioner, certifikovaným manažérom P3O® Practitioner a akreditovaným trénerom pre školenia Prince2® Foundation + Practitioner.