Ponúkame viac než len preklad Partnerstvo  pre dosahovanie vašich cieľov Odborné preklady ekonomických a právnych dokumentov

Ďalšie služby

  1. Kurzy anglického jazyka
  1. Kurz protokolu a firemnej etikety
  2. Kurz prezentačných zručností v kombinácii s angličtinou
  3. Kurzy ruského jazyka

Úrovne ovládania jazyka sú definované podľa metodiky EÚ - Spoločný európsky referenčný rámec (CEFR = Common European Framework of Reference). Popis úrovní nájdete tu >>

Otestujte si svoju angličtinu pomocou nasledujúcej tabuľky sebahodnotenia, ktorú nájdete tu >>

Platobné podmienky

Po vyhodnotení textu na preklad a ďalších podmienok vám pošleme cenovú ponuku.

Cenovú ponuku nám môžete odsúhlasiť mailom alebo poštou formou objednávky. Originál objednávky  potvrdenej vaším podpisom (firmy prosíme aj o potvrdenie pečiatkou) nám vždy následne zašlete aj poštou. Ak ste objednávku poslali prostredníctvom vašej datovej schránky od Českej pošty, nemusíte už objednávku zasielať následne aj ako list.

Spôsob platby dohodneme individuálne podľa kontkrétnych podmienok.

Sankcie za oneskorené platby sa riadia Obchodným zákonníkom resp. príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a vo všeobecnosti sú účtované vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Reklamácie a výhrady voči kvalite našich služieb môžeme akceptovať, iba ak ich potvrdí tretia nezávislá a odborne spôsobilá osoba, ktorej výber uskutočníme na základe našej vzájomnej dohody, alebo ak ich sami uznáme za právoplatné. Ak by sa takto preukázali nedostatky v službách, ktoré sme dodali, potom ich odstránime na naše náklady.


Úvod

Naspäť

Cenník